Био Менидж
Устойчиви решения за Вашия бизнес

ЗА ФИРМАТА

“Био Менидж” е проект, следващ развитието на екологичните тенденции в световното стопанство, все по-широкото осъзнаване на проблемите на околната среда, техния социален и икономически израз и необходимостта от прилагане на устойчиви практики във всички аспекти на икономиката и управлението. Фокусът ни е към внедряването и прилагането на съвременни биотехнологии в условията на българския бизнес, при тясно сътрудничество с чуждестранни и местни фирми и институти. Екипът на фирмата е съставен от хора с доказан опит в реализирането на европейски проекти, управлението и биотехнологиите.

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ


Оптимизиране и контрол на биологичния процес
 • Изготвяне на оптимален хранителен план, съобразено с достъпните суровини.
 • Непрекъснато търсене на подходящи нови суровини.
 • Извършване на анализи на суровини, изчисляване на биогаз потенциал чрез анализ на хрантелни съставки или прилагане на “Batch test” (тестът пресъздава реалните условия на ферментация и резултатите от него максимално се доближават до тези, които биха се постигнали във Вашата Биогаз инсталация) Aнализи на диджестата: Сухо вещество, FOS/TAC, C:N:P – съотношение, Общ химичен анализ.
Редуциране на експоатационните разходи и вътрешното електропотребление
Въвеждане на система за мониторинг на приходите и разходите
Аварийна превенция и минимизиране на риска

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ


Анализ на моментното състояние на съоръжението
Оптимизиране и контрол на биологичния процес
 • SWOT анализ
 • Въвеждане на похвати и технологии за редуциране на БПК5, ХПК, Нитратен азот, Фосфати.
 • Увеличаване капацитета на инсталацията без необходимост от изграждане на нова, чрез внедряване на иновативни решения
 • Оптимизиране и контрол на екпоатационните разходи
 • Намаляне електроконсумацията и времепрестоя на водата чрез внедряване на прецизно управление и нови технологии.
 • Аварийна превенция и минимизиране на риска

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ


Анализ на моментното състояние на процесът на компостиране
Оптимизация на биологичния процес
 • Елиминиране на неприятни миризми
 • Намляване времето за престой на органиката и увеличаване капацитета на инсталацията, чрез прецизно управление на процеса и внедряване нови технологии
 • Подобряване качествата на крайният продукт (Компоста)

Съдействие за биологично сертифициране на вашия краен продукт.
Извършване на компостиране на място (In Situ), когато няма изградена специализирана линия или съоръжение за компостиране. За повече информация за тази услуга, моля свържете се с нас!

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ПОЧВИ, ВОДИ И СЕДИМЕНТИ


Що е Биоремедиация??
 • Биоремедиация е процес на изчистване и възстановяване на замърсени или увредени почви, утайки от пречиствателни станции или речни/езерни седименти, както и цели водни екосистеми, чрез използване на поредица от микробиологични, фитобиотехнологични и механични способи.
 • Чрез Биоремедиация могат да бъдат възстановени почви, негодни за експоатация поради редица причини:
  • Замърсяване с тежки метали и металоиди (Олово, живак, кадмий, мед, арсен) – характерно за промишлени и минни райони. (микробиологична активация и фиторемедиация)
  • Замърсяване с радиоактивни елементи (Уран 235, Стронции 90 и др.)
  • Замърсяване с нефт и нефтопродукти. (Основно чрез микробиологична активация)
  • Преекспоатация на почви и загуба на органична материя и микрофлора.
 • Възстановяване на тежкозамърсени водоеми и подобряване на екологичното състояние на други.
  • Ремедиация на промишлени утайници, денитрификационни басейни, хвостохранилища, флоатационни водоеми.
  • Подобряване екологичните условия в силнонатоварени рибовъдни басейни и садкови стопанства.
  • Интензифициране на производството на аквакултури, чрез подобряване на самопречистването на водоема и увеличаване на посадката.

ПОРТФОЛИО

Airinov

Spacemetric

Зета Груп

Konya Seker (Torku)

Eurovix

http://eurovix.it/

Софийски университет

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

За повече информация, моля не се колебайте да питате!